Zavedením ďalšej dane na rastlinné alternatívy mlieka bude vláda trestať ľudí s potravinovou intoleranciou či alergiou a tých, ktorí myslia na životné prostredie.

Celkový počet podpisov je 1421.

 

Ak si zvolíte odber noviniek, budete mať vždy čerstvé informácie o tom čo sa práve deje v kampani a o novinkách medzi rastlinnými potravinovými produktami. Viac informácií o tom, ako budeme svedomito hospodáriť s Vašimi údajmi, nájdete v našej ochrane súkromia.

Hromadná pripomienka k návrhu Zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií SR predložilo dňa 17.04.2024 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2024/176), zverejnené na portáli Slov-lex https://www.slovlex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2024/176  (ďalej len „Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov“). 

 

Prijatie Zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov v predloženej podobe by znamenalo dodatočné zdanenie mnohých rastlinných alternatív mlieka. Cieľom zákona je regulácia spotreby negatívnych externalít, v tomto prípade sladených nealkoholických nápojov, ako aj zabezpečenie dodatočných príjmov štátneho rozpočtu. Rastlinné alternatívy mlieka ale predstavujú najmä náhradu mliek, napríklad pre ľudí s potravinovými alergiami a intoleranciami, a nejde o klasické sladené nápoje, ktorých konzumáciu má zákonodarca záujem regulovať. Navyše, zdanenie týchto nápojov neprinesie ani významné financie do verejného rozpočtu, no naopak selektívne znevýhodní veľkú časť obyvateľstva s niektorými potravinovými alergiami či intoleranciami.

Navrhovaný zákon nezohľadňuje množstvo sladidiel, ako ani účel použitia produktu, a vo výnimkách oslobodených od dane rastlinné alternatívy mlieka nie sú uvedené.

 

Na účely navrhovaného zákona sa podľa § 2 nápojom rozumie:

1. balený nápoj pripravený na konzumáciu, ktorý obsahuje pridaný cukor alebo sladidlo a ktorý je tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2009 alebo 2202,

2. balená koncentrovaná látka obsahujúca pridaný cukor alebo sladidlo, ktorá si vyžaduje prípravu pred konzumáciou ako nápoj pridaním vody, mlieka, ľadu alebo oxidu uhličitého a ktorá má po takejto príprave rovnaké vlastnosti ako nápoj uvedený v prvom bode,

3. balený nápoj podľa prvého bodu, ktorý je nápojom s vysokým obsahom kofeínu,

 

Návrh zákona uvádza v § 8 sadzbu dane z nápojov: 

a) podľa § 2 písm. a) prvého bodu je vo výške 0,15 eur/liter nápoja,

b) podľa § 2 písm. a) druhého bodu je vo výške

1. 1,05 eur/liter nápoja, ak sa nápoj dodáva v akejkoľvek mernej jednotke objemu,

2. 4,30 eur/kilogram nápoja, ak sa nápoj dodáva v akejkoľvek mernej jednotke hmotnosti,

c) podľa § 2 písm. a) tretieho bodu je vo výške 0,30 eur/liter nápoja.

 

Už dnes musia mnohí ľudia s potravinovými alergiami, intoleranciami, či tí, ktorí chcú svojím výberom potravín pomôcť životnému prostrediu platiť až dvojnásobne vyššiu sadzbu DPH za rastlinné alternatívy mlieka než by platili za ich náprotivky živočíšneho pôvodu. Zavedenie navrhovanej dane na tieto produkty by ešte zvýšilo daňové zaťaženie pre tú časť občanov, ktorí zo zdravotných, alebo z iných dôvodov volia rastlinné alternatívy mlieka. Touto hromadnou pripomienkou žiadame, aby boli rastlinné nápoje, ktoré slúžia ako alternatívy mlieka vyňaté z predmetu dane zo sladených nápojov. 

 

Pripomienka je zásadná.

Navrhujeme pridať do § 10 Zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov rastlinné nápoje, ktoré slúžia ako náhrada mlieka ako produkty oslobodené od dane. Tie môžu byť definované pomocou kódov kombinovanej nomenklatúry 2202 99 11 a 2202 99 15, alebo iným vhodným spôsobom.  

 

Osoba splnomocnená k zastupovaniu v rozporovom konaní:

Marian Milec, programový manažér Jem pre Zem, marian.milec@jemprezem.sk

 

Pripomienku predkladá:
Program Jem pre Zem a organizácia Humánny pokrok o.z., Belinského 10, 85101 Bratislava IČO: 42272262 

Odôvodnenie:

Rastlinné alternatívy mlieka plnia úplne odlišnú úlohu v strave ľudí než sladené nealkoholické nápoje, ako napríklad kolové nápoje či tzv. energetické nápoje, na ktoré je tento zákon zameraný, a na ktoré cielia aj obdobné dane v zahraničí. Kým pri sladených nealkoholických nápojoch prevláda konsenzus, že majú negatívny vplyv na zdravie, rastlinné alternatívy mlieka nie sú všeobecne spájané s negatívnym vplyvom na zdravie. Ľudia tieto rastlinné nápoje používajú ako náhradu kravského mlieka. 

 

Ľudia, ktorí vzhľadom na svoje potravinové alergie či intolerancie nemôžu konzumovať mliečne produkty by nemali byť za svoj zdravotný stav trestaní platbou dodatočných daní pri kúpe rastlinných alternatív mliek. Napríklad ľudia, ktorí majú alergiu na bielkovinu kravského mlieka alebo intoleranciu na laktózu používajú v domácnosti rastlinné alternatívy mlieka rovnako ako kravské mlieko. Tieto produkty im však nespôsobujú bolesti brucha, nevoľnosť alebo nepríjemné svrbiace vyrážky. 

 

Kravské mlieko taktiež obsahuje cukor vo forme laktózy. Podľa potravinovej databázy Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra je obsah cukru v kravskom mlieku okolo 4,5 ー 5 g/100 g. Kravské mlieko by však podľa návrhu zákona nepodliehalo dani zo sladených nápojov, no jeho rastlinné alternatívy, ktoré ľudia využívajú vo svojej domácnosti na rovnaké účely, by bolo dodatočne zdanené. A to bez ohľadu na to, že mnohé tieto rastlinné nápoje majú nižší obsah cukru ako kravské mlieko.

 

Občania s týmito zdravotnými ťažkosťami musia už dnes platiť za rastlinné alternatívy mlieka až dvojnásobne vyššiu sadzbu DPH než by platili za ich náprotivky živočíšneho pôvodu. Zavedenie dodatočnej dane na tieto produkty by išlo opačným smerom než je potrebné, a miesto vyrovnávania daňového zaťaženia ľudí so spomínanými zdravotnými problémami by sa problém ešte prehlboval. Štát by nemal trestať dodatočnou daňou ľudí, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav konzumujú rastlinné nápoje slúžiace ako alternatíva mlieka. 

 

Až polovica spotrebiteľov nakupuje rastlinné alternatívy práve zo zdravotných dôvodov. Význam zdravotného aspektu pri nákupe rastie s pribúdajúcim vekom, a vo vekovej kategórii 45 až 65 je zdravotný aspekt dôvodom konzumácie rastlinných alternatív až pre 58,6 % ľudí, ktorí tieto potraviny konzumujú1.

 

Dodatočné zdanenie rastlinných alternatív mlieka by malo zanedbateľný dopad na konsolidáciu verejných financií, a preto nie je zaradenie týchto nápojov do predmetu dane potrebné. Aj podľa vypracovanej Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej iba analýza), ktorá je sprievodným dokumentom návrhu zákona vyplýva, že rastlinné alternatívy mlieka sú tesne druhou najmenšou položkou. Na základe dát z roku 2022, s ktorými pracovala analýza vyplýva, že daň z rastlinných alternatív mlieka by bola iba zhruba 370 000 €. To predstavuje len 0,36 % z celkovej dani zo sladených nápojov. Preto by vyňatie rastlinných alternatív mliek malo na konsolidáciu zanedbateľný vplyv. 

 

Na základe týchto dôvodov žiadame o vyňatie rastlinných nápojov, resp. rastlinných alternatív mliek z predmetu dane. Tento krok zabezpečí, že navrhovaný zákon ešte lepšie splní úmysel znížiť konzumáciu nápojov s negatívnymi externalitami, naďalej bude v takmer nezmenenej miere prispievať ku konsolidačným opatreniam, a nespôsobí selektívne znevýhodňovanie početnej skupiny ľudí s niektorými potravinovými alergiami či intoleranciami.

 

Podpisom vyjadrujem súhlas s obsahom vyššie uvedenej hromadnej pripomienky, a zároveň splnomocňujem v pripomienke uvedenú osobu a organizáciu k zastupovaniu v rozporovom konaní. 

 

1. Zber údajov bol vykonaný prostredníctvom aplikácie Instant Research spoločnosti Ipsos začiatkom marca 2024 medzi 1 050 respondentmi v Slovenskej republike